Allmänna villkor

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

MaxFix behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp av vår tjänst och kundtjänstärenden samt för följande ändamål:
1. För att administrera betalning;
2. För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder;
3. För att möjliggöra transport av hantverkare eller annan serviceutövare, till din adress;
4. För att en hantverkare eller annan serviceutövare ska kunna kontakta dig avseende en tjänst
5. För att skicka statusuppdateringar avseende våra tjänster
6. För övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar
7. För att uppdatera dina adressuppgifter;
8. För att ansöka om RUT- eller ROT-avdrag;
9. För att utföra profilering i enlighet med beskrivningen ovan;
10. För att utreda klagomålsärenden.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vi delar dina personuppgifter med:
• Eventuella samarbetspartners som kommer att utföra en del av tjänsterna inom MaxFix tjänst.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontaktuppgifter
Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via mail: info@maxfix.nu eller via telefon:      08 – 4002 08 08.

MaxFix – Allmänna villkor för tjänsten
1. Tillämplighet
Dessa allmänna villkor tillämpas för alla uppdrag som utförs, och ska utföras, av MaxFix hos dig som konsument och kund.
2. Informationshantering
För att vi ska kunna utföra Tjänsten behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar då dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för att bland annat kunna utföra Tjänsten åt dig som Kund, ge dig en kundanpassad upplevelse, och information om tjänsten samt erbjudanden. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du nå oss via info@maxfix.nu
3. Bokning av Tjänst
För att boka en Tjänst måste du ha fyllt 18 år. Beställning av Tjänst sker via webbplatsen, e-post eller telefon. Om något blivit fel eller om du vill ändra något, kontakta oss via info@maxfix.nu eller 08-4002 08 08.
4. Betalning av Tjänst
4.1 Betalning sker mot e-post-faktura, 10 dagar netto räknat från när arbetet utförts. Om betalning inte sker inom förfallotiden kommer påminnelse, med påminnelseavgift, att skickas ut via brev.
4.2 För Tjänst som medger skattereduktion betalar Kund 50 % av arbetskostnaden för RUT-arbeten och 70 % av arbetskostnaden för ROT-arbeten, förutsatt att kraven för sådan skattereduktion uppfyllts. Om skattereduktion nekas av Skatteverket skickas en faktura på mellanskillnaden. Läs mer om skattereduktion här.
4.3 Prissättningen för Tjänst till Kund baseras på arbetad tid per fixare. Aktuella priser finns angivna på hemsidan www.maxfix.se
5. Ångerrätt, av- och ombokning
5.1 MaxFix ger alltid Kund möjlighet att av- eller omboka sin bokning av Tjänst upp till 24 timmar innan planerat utförande. För att utöva sin ångerrätt eller av- och omboka ska Kund skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet (t.ex. ett telefonsamtal eller e-post). För en smidig hantering rekommenderar MaxFix att Kund skickar meddelandet till: info@maxfix.nu
Vid av- eller ombokning av Kund mindre än 24 timmar före överenskommen tid, eller om Kund inte infinner sig enligt punkt 11.1 nedan, faktureras hela kostnaden för bokad Tjänst. Detta förutsätter att Kunds eventuella ångerrätt har löpt ut.
5.2 MaxFix och/eller enskild utförande fixare har rätt att när som helst avbryta eller avboka ett uppdrag, utan kostnad för MaxFix, om MaxFix och/eller fixaren bedömer att fixarens säkerhet, vid utförande av Tjänsten, inte kan garanteras och detta beror på Kund (exempelvis vid våld, hot om våld, övergrepp eller trakasserier). MaxFix har också rätt att avboka en Tjänst vid Kunds hets mot folkgrupp, diskriminering eller uppträdande som i övrigt strider mot lag eller god affärsetik. Kunden blir då fakturerad den angivna kostnaden för bokningen.
5.3 MaxFix har rätt att avboka en bokad Tjänst om förutsättningarna för att korrekt kunna utföra sådan Tjänst inte föreligger.
5.4 Kund och MaxFix ska avtala om när Tjänsten ska anses vara avslutad. MaxFix förbehåller sig rätten att uppge tidpunkt för Tjänstens avslutande till dess att aktuell fixare besökt Kund och haft möjlighet att på plats uppskatta Tjänstens omfattning.
6. Åtagande och ansvar
6.1 MaxFix ska vid utförandet av Tjänst använda sig av kompetent och lämplig, samt i de fall där det är relevant, auktoriserad fixare.
6.2 MaxFix är ansvarigt för att utförandet av Tjänst sker på ett fackmannamässigt sätt. Önskar Kund att Tjänsten till dess innehåll eller omfattning, mot fixarens avrådan, ska utföras på ett sådant sätt att det innebär att den avviker från fackmannamässig standard ansvarar Kund själv för resultat.
6.3 MaxFix, samt dess underleverantör för utförande av Tjänst, är ansvarsförsäkrade.
7. Reklamationer
Om Kund anser att Tjänsten är felaktig, ska Kund underrätta MaxFix om detta inom skälig tid.
8. Tvister
9.1 Kund har rätt att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se samt postadress ”Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23, Stockholm”. MaxFix medverkar i ett eventuellt tvisteförfarande och följer ARNs rekommendationer.
9. Force Majeure
Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse bortom MaxFix kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller explosionsfara, extrema vädersituationer samt ingripande från offentlig myndighet som medför att MaxFix inte, eller till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar MaxFix från fullgörandet av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.
10. Ansvarsbegränsning
10.1 Kund ska vara på plats vid uppdragets början och slut samt vid behov däremellan för avstämning kring detaljer i arbetet om fixaren så uttrycker.
10.2 Kunden ansvarar för att inga hinder, såsom möbler, tavlor eller kablar stör installationen eller utförande av Tjänsten.
10.3 Kund ska vara behjälplig och tillhandahålla information till fixaren för att undvika attinga rör, kablar eller liknande, synliga eller ej, tar skada av installationen.
10.4 MaxFix ansvarar inte för fel på installationsmaterial och/eller produkter tillhandahållen av tredje part eller annan återförsäljare.
10.5 MaxFix ansvarar inte för fel uppkomna genom Kunds handhavande eller faktorer utanför MaxFix kontroll.
10.6 MaxFix ansvarar inte för felaktiga uppgifter eller annars inkorrekta tjänsteval av kunden.
10.7 MaxFix ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.
10.8 Kund ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa eventuell uppkommen skada orsakad av fixaren. Om Kund inte gör detta får denne själv ansvara för skada som hade kunnat undvikas om åtgärder vidtagits.
11. Utbyte av utförare
MaxFix har rätt att byta nämnd fixare utan att informera Kunden.
12. Prisjustering och fel i information
MaxFix reserverar sig för eventuella fel i priser och information som presenteras på hemsidan samt i annan kommunikation, och förbehåller sig rätten att från tid till annan justera dessa, och informera Kund genom publikation av korrigerad/justerad information.

13. Vi reserverar oss för slutpris på offerten samt eventuella prisfel som kan uppstå och förbehåller oss rätten att avslå offert.

14. MaxFix ombesörjer med fördel försörjning av erforderligt material, som sedan faktureras med tillägg om 10%. På så vis säkras tillgång på material under projekttiden, och ev. väntetid behöver då inte debiteras som extratid.

15. Fakturor separeras beror på typ av avdrag därför kommer två separata fakturor på följande jobb till ex. möblering (RUT) EL (ROT), två fakturor

16. Vid pappersfaktura tillkommer 60 kr avgift (tänk på miljö och lämna e-post för fakturering)

17. Bomkörning faktureras som start avgift (framkörning och 2 tim)

18. Rådgivning faktureras med samma taxa som möblering (framkörning och 2 tim Ej ROT/RUT)

19. För att du ska ha rätt till RUT-avdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Du ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Du ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rotavdraget och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rotavdrag (från 2024 ROTavdrag höst till 75 000 kr/år)
 • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utförs före dödsfallet.

Om ni är två eller flera personer som gemensamt nyttjar bostaden kan ni dela på rutavdraget. Sammanlagt kan dock rutavdraget aldrig bli högre än 50 procent av den totala arbetskostnaden. För att få rutavdrag ska du faktureras eller betala för arbetet.

20. Student pris gäller ej för EL jobb eller annat jobb från enterprenör (mer detaljer via kundtjänst)

21. För att du ska ha rätt till ROT-avdrag måste följande villkor vara uppfylla:

 • Du ska äga bostaden när arbetet utförs.
 • Du, eller dina föräldrar, ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Du ska faktureras för arbetet och/eller ha utgiften för arbetet.
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja. Rotavdraget och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rotavdrag.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag för arbeten som utfördes före dödsfallet. En ensam dödsbodelägare kan få rotavdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare så måste de upprätta ett arvskifte innan någon kan få rotavdrag. Tänk på att lagfart ska sökas inom tre månader.

Om ni är två eller flera ägare som nyttjar bostaden kan ni dela på rotavdraget. Sammanlagt kan dock rotavdraget aldrig bli högre än 30 procent av den totala arbetskostnaden. För att få rotavdrag ska du faktureras eller betala för arbetet. ROT-avdrag gäller Ej på materila kostnad

Arbetskostnad

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag och företaget får dra av högst 30 procent av kostnaden för godkända arbeten i rotavdrag. Det är bara arbetad tid på plats hos dig som ger rätt till rotavdrag.

Materialkostnader

Materialkostnaden får inte ligga till grund för rotavdrag – den ska du betala i sin helhet till företaget. Företaget får inte ge dig ett lägre pris på materialet än vad de har betalat i inköpspris.

Material som hyrs eller leasas ger inte heller rätt till rotavdrag.

Övriga kostnader

Övriga kostnader som utföraren har i samband med arbetet ger inte rätt till skattereduktion. Dessa kostnader ska du betala i sin helhet till företaget. Företaget kan till exempel ha övriga kostnader för

 • restid till och från dig samt vid materialinköp och bortforsling av avfall
 • kostnad per mil för bilar och andra transportfordon, inklusive till exempel drivmedel, skatt och försäkring
 • logi och traktamente
 • maskiner, utrustning och avfallshantering
 • administration.

Företaget får inte bjuda dig på exempelvis reskostnaden. Om företaget inte tar betalt för resorna anser Skatteverket att de ingår i kostnaden för arbete, och vi kan då betala ut ett lägre belopp än den begärda skattereduktionen.

Läs mer om ROT/RUT-avdrag på skatteverkets sida

21. Det finns inte stöd i ROT/RUT tjänsten om du:

 • är näringsidkare med enskild verksamhet eller handelsbolagsdelägare
 • har sjuk- eller aktivitetsersättning
 • deklarerar i ett annat land än Sverige
 • vill beräkna avdraget för en avliden person.

Uppgifter om MaxFix

Fullständiga firmanamn: MaxExperten AB
Adress: Bastuhagsvägen 30 (K)
E-postadress: info@maxfix.nu
Organisationsnummer: 559249-8637
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559249863701
Telefonnummer: +4673-818 16 16

Ex. ååååmmddxxxx
Bifoga fil här (PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP)